StartUp i Praksis i Boston 3: It’s all about diversity!

Af Jesper Risom, Projektleder for StartUp i Praksis, Fonden for Entreprenørskab.

StartUp i Praksis er et stort EU-støttet partnerskab imellem Fonden for Entreprenørskab og de fem universiteter KU, CBS, AU, AAU og SDU, som sammen udvikler ECTS-givende projektorienterede forløb (praktik) i startups. Vi har nu været i gang i 2 år, og i partnerskabet er vi løbende på udkig efter international inspiration og erfaring, der kan styrke samarbejdet mellem fagmiljøer og væksthusmiljøer og skabe bedre rammer for erfaringsudveksling mellem akademiske vejledere og væksthusvejledere til gavn for de studerendes læring.  

Den 9.-13. marts 2020 tog en gruppe på 14 personer derfor til Boston for at blive klogere. Turen blev arrangeret i samarbejde med det danske innovationscenter i Boston, som også havde to deltagere med under hele turen. Denne artikel handler om, hvad vi konkret tog med hjem ift. diversitet og entreprenørskab. 

Diversity impacts innovation 

Som samfund går vi glip af innovation og styrken ved at bringe alles evner i spil, hvis det hovedsageligt er én type, der bliver iværksætter. Derfor har Fonden for Entreprenørskab stort fokus på diversitet i de kommende år på tværs af geografi, etnicitet, alder og socioøkonomiske forhold. Både i Fondens egne rollemodeller og i det arbejde Fonden står bag sammen med uddannelsesinstitutioner. 

Diversitet er også et centralt element i den strategiske udvikling af entreprenørskabsundervisningen på flere af de førende amerikanske universiteter. Det oplevede vi bl.a. på Babson College, som ligger lidt uden for Boston i yderst smukke omgivelser. Babson er et privat college som blev grundlagt i 1919, og de er netop ved at fejre deres 100-års jubilæum. De fokuserer på entreprenørskab og har gjort det, siden det blev grundlagt (dengang var det dog kun for mænd). Grundlæggeren Roger Babsons målsætning var at forberede sine studerende til deres valgte karrierer som direktører og ikke blot som anonym arbejdskraft. Deres pædagogik og didaktik er meget funderet i effectuation, og de er ranket #1 indenfor entreprenørskab på mange lister som fx Forbes, Financial Times, U.S. News og World Report. Der er ca. 3.700 studerende på Babson, 54% er kvinder. Udover deres hovedcampus i Boston findes de også i Miami, San Francisco og Saudi Arabien. 

Onsdag morgen kom hele gruppen på skolebænken i den workshop, som de havde arrangeret for os. Vi mødtes bl.a. med Director Nan Covert, Professor Heidi Neck, Assistant Professor Lily Crosina, Executive Director Debi Kleiman og Susan Duffy, Executive Director of Babson’s Center for Women’s Entrepreneurial Leadership (CWEL). 

Babson har 20 års erfaring med at arbejde systematisk med diversitet, hvilket var meget inspirerende at høre om. Og de har mange forskellige programmer og tiltag, der understøtter diversitet:  

De arbejder også målrettet med at træne de studerende i at imødekomme de typiske prevention-spørgsmål fra investorer til promotion-svar, hvilket også er en udfordring Danmark. 
 
Resultaterne af deres indsats kan bl.a. ses på denne figur, som viser forskellen i omsætning i dollars ($) mellem startups ledet/ejet af mænd (blå linje) og kvinder (grøn linje) generelt set. Og så den udvikling som de virksomheder, der er i WIN-Lab programmet for kvinder, har (stiplet linje).  

Kilde: Babson College, 2020 

Babson har også et stærkt community af ansatte, som forsker i diversitet. Eksempelvis igennem The Diana Project, som startede i 1999, og som bl.a. har særlig fokus på det gender gap der er ift. til at tiltrække risikovillig kapital til startups. Vi hørte også om studenterdrevne aktiviteter som fx The Women’s Interdisciplinary Society of Entrepreneurship (WISE), der er tilknyttet North Eastern University. 

Besøget på både Babson og Northeastern  University var en stor inspiration. Babson særligt fordi hele deres universitet og læringsstil bygger på velovervejet og veldokumenteret viden fra entreprenørskabsforskningen, som de formår at omsætte til systematiske læringsmål, som giver de studerende handlingskompetencer til at skabe og realisere entreprenante processer. Der er en kæmpe talentmasse at hente, hvis man tager diversitetsspørgsmålet alvorligt i forhold til de aktiviteter, som universiteterne skal udbyde. Diversitet i entreprenørskabsindsatserne kræver derfor aktiv og bevidst handling. Det handler om at skabe fællesskaber, rollemodeller og ikke mindst koncepter, som inkluderer nogle af de grupper, som ellers ikke identificerer sig med tilbuddene.   
 

Diversitet i StartUp i Praksis 

Da vi igangsatte projektet i 2018, fik vi foretaget en antropologisk behovsafdækning på tværs af fire universiteter (KU, CBS, AU og AAU) som viste, at den brede gruppe af studerende ikke har kendskab til studentervæksthusene, til muligheder for iværksætteri eller hvor de skulle finde en startup. Behovsafdækningen viste også en skævvridning i køn, hvor flere mandlige studerende kender til iværksættertilbud, selvom der generelt ikke var kønsforskelle i interessen for praktik i startups. 

Behovsafdækningen påpegede, at praktik i en startup ikke opfattes som en reel mulighed for den brede gruppe af studerende, da de mangler kendskab eller føler, at startup-miljøet kan virke utilnærmeligt og ”nok ikke er noget for mig”. Afdækningen pegede blandt andet på, at der er behov for at øge kendskabet til iværksættermuligheder og studentervæksthuse, men også for at øge synlighed af seriøsitet, så den studerende oplever startup-praktik som en reel mulighed. Der er desuden behov for at vise, at der er kvindelige studerende i studentervæksthusene, så kvindelige studerende også føler sig inkluderet.     

Ser vi på de 314 universitetsstuderende, som indtil videre er startet i ECTS-praktik i en startup igennem projektet, er 189 (60%) mænd og 125 (40%) kvinder. 244 (80%) er i praktik i sin egen startup. 63 (20%) er i andres startup. Ift. køn er det interessant at se, at der er en forskel ift. om man er i praktik i egen eller andres startup. Blandt mændene er 85% i praktik i egen startup, mens det samme er gældende for 68% af kvinderne. Det kunne tyde på, at kvinderne i højere grad tiltrækkes af muligheden for at komme ombord i en andens startup og prøve sine kompetencer og faglighed af der, mens det for mændene i højere grad handler om at arbejde videre med sin egen ide/startup. (Dog er det stadig vigtigt at bemærke, at 68% af kvinderne er i praktik i sin egen startup, hvilket understøtter at praktikken også skaber kvindelige iværksættere). 

Vi har også løbende samlet data ind med tabsurvey-standere placeret på universiteterne. Formålet er at afdække efterspørgslen blandt de studerende i bred forstand. Vi spørger blandt andet om de har en startup eller arbejder i en startup, og om startup’en har erfaringer med praktikanter. Vi spørger også til uddannelsesbaggrund, og om de ønsker at tage i praktik og få mere information herom.  

Siden projektets start har 621 universitetsstuderende gennemført undersøgelsen, som varer ca. 3 minutter. 53% af de deltagende studerende er mænd. 43% er kvinder. Mens 4% betegner sig som ”other”. Der ser ud til at være interessante forskelle imellem universiteterne, da kønsfordelingen viser 51% kvinder på AU, 50% kvinder på KU, 47 % kvinder på SDU, 43% kvinder på CBS og kun 28% kvinder på AAU. Samlet set har 374 studerende indtil videre skrevet sig op til mere information om mulighederne for praktik i egen eller andres startup. De har alle fået en mail fra studentervæksthuset på det universitet, som de er indskrevet på.  

Ser vi på kønsfordelingen, er der ikke markante forskelle i interessen blandt kvinder og mænd. Blandt dem, som har skrevet sig op til mere information, er 55% mænd, 43% kvinder og 2% other. Det indikerer, at der ikke er en væsentlig kønsforskel i hvem, som indledningsvist deltager i undersøgelsen og også følger sin interesse videre ved at skrive sig op til mere information. Og da tabsurvey-standerne primært har stået i miljøer, hvor der er mange, som interesserer sig for startups, er den nogenlunde ligelige kønsfordeling endnu mere bemærkelsesværdig, da disse miljøer ofte har en væsentlig overvægt af mænd. Samlet indikerer det, at muligheden for praktik i en startup rammer både mænd og kvinder nogenlunde lige. 

Læs mere om StartUp i Praksis her.